Aktiviteter

God och nära vård - från ord till handling workshop 4 sept

Framtidens vård och omsorg testas i Hallstavik

Norrtäljemodellen 2.0 ska höja livskvaliteten för de äldre. Projektet fick en ordentlig skjuts framåt när politiker, tjänstemän, chefer, medarbetare och föreningsrepresentanter träffades 4 september för att hitta nya samverkansformer och lösa organisatoriska problem.

Platsen för testbädden är bruksorten Hallstavik i norra delen av Norrtälje kommun. Där formar vi tillsammans framtidens vård och omsorg med hjälp av innovationer och oprövade samarbeten. Inom någon kilometers radie finns där offentligägd vårdcentral och äldreboenden, privat driven hemtjänst, ambulansstation och biståndshandläggare. Ändå har det hittills varit svårt att överbrygga organisationsgränserna. Genom att till exempel utnyttja ambulanssjukvården bättre på plats skulle sjukhusbesöken kunna minska. Det väntas i sin tur leda till minskade kostnader och inte minst ett ökat välmående hos äldre och ökad trygghet för personer med demenssjukdom när de slipper lämna sin hemmiljö. Dessa nya arbetssätt diskuterades framgångsrikt på förra veckans konferens i Norrtälje, under ledning av projektledaren Carina Idenfors.

Även om avtal och ersättningar kan utgöra hinder och begränsningar, går det ändå att göra lite extra, menade kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg.

 

– Det finns alltid ett friutrymme att agera. Framförallt gäller detta att utgå från individens behov. Vi kan aldrig göra för mycket för våra invånare.

Hon fick stöd från politiskt håll.

– När det nu finns förslag på innovativa lösningar och samarbetsformer är det vår uppgift att se till att dessa möjliggörs, sa Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunalförbundet Sjukvård och omsorg.

Målgruppen för det Vinnovafinansierade projektet – de äldre invånarna i Hallstavik – är delaktiga bland annat genom djupintervjuer som gjorts av projektteamet. Även föreningslivet finns representerat i form av bland annat Häveröstiftelsen och PRO.

Lokala förankringen viktig

Den lokala förankringen är av största vikt för en välfungerande äldreomsorg, menade också en av dagens gästföreläsare – Helen Sanderson från Storbritannien. Hennes ”Wellbeing teams” har blivit uppmärksammade internationellt.

Omsorgsteamen verkar på den egna hemorten och har därmed bättre möjligheter att hitta meningsfull sysselsättning och social samvaro för de äldre. Teamen har också ett stort mått av självbestämmande, och den traditionella rekryteringen av nya medarbetare är skrotad.

– Vi gör inga anställningsintervjuer och tar inte in CV:n. Teamen har möjlighet att rekrytera själva, i sina egna kontaktnät, berättade Helen Sanderson.

Göran Stiernstedt, regeringens vårdutredare och en av initiativtagarna till det ursprungliga Tiohundraprojektet, deltog i konferensen och betonade även han vikten av personal- och invånarinflytande.

– Förändring bedrivs ytterst underifrån. Invånarnas och medarbetarnas stöd och entusiasm är avgörande, sa Göran Stiernstedt.

Personcentrerad vård gick som en röd tråd genom dagen, vars andra gästföreläsare var Edel Harris, VD för vård- och omsorgsorganisationen Cornerstone. Edel Harris är verksam i Skottland, som kommit långt inom integrerad vård och omsorg, åtminstone strukturellt och organisatoriskt.

– Viljan finns, även om det inte alltid fungerar i praktiken. För oss handlar det mycket om att göra mer för mindre, och mer än vi är ålagda enligt våra avtal. Då kan vi hjälpa våra äldre till ett meningsfullt liv.

Konkreta effekter väntas

Också i Norrtäljemodellen 2.0 gäller det att ”ta ut svängarna” och våga prova nya vägar. Därom rådde det stor samsyn efter konferensen. Eller som Peter Graf, VD för Tiohundra, uttryckte det:

– Vi har redan åstadkommit mycket i Norrtälje, och det finns ett stort intresse för det vi gör. Men nu ska vi ta nästa steg och komma ännu längre. Det är bara att testa och se – funkar det?

Nu går projektet vidare och inom kort väntas konkreta effekter när de nya arbetssätten ska provas i praktiken. Det handlar om allt från snabbare biståndsbedömning på plats på vårdcentralen till utökade sjukvårdsinsatser i hemmen och på äldreboenden.

– När vi samlar alla professioner på det här sättet och tänker nytt kan vi verkligen göra skillnad tillsammans, summerade Carina Idenfors.

För mer information, kontakta någon i projektteamet!